ARIEL

TEL AVIV
PHOTOS BY SHAI EPSTEIN

HAKOSEM FALAFEL

TEL AVIV
PHOTOS BY ELAD HEZKI / YARON BRENER

MYKI BOUTIQUE

TEL AVIV
PHOTOS BY SHIRAN CARMEL

MAZAL TALE’

TEL AVIV
PHOTOS BY ELAD HEZKI